کارگاه ۱
مدت زمان : ۳۰ ساعت
تعداد جلسات : ۱۲
نوع کارگاه : حضوری
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
شهریه غیر حضوری : 250 تومان
شهریه حضوری : 230,000 تومان
توضیحات صوتی :