خلاقیت در آموزش با دست خالی
نام کاربر : admin
سن : 7 سال
تاریخ : آدینه 12 دی 1399
گذاشتن همزمان دستها روی اعداد مشابه
اهداف بازی : توالی اعداد، توجه تمرکز، هماهنگی چشم و دست، خلاقیت، تقویت هوش حرکتی
در صورت تمایل به دریافت بازی های بیشتر دوره های تخصصی ما را دریافت کنید.