با چرتکه‌ی مامان‌ساز، ریاضی شیرین می‌شود.
نام کاربر : admin
سن : 8 ساله
تاریخ : آدینه 12 دی 1399
با کمک نی، اعداد نوشته شده را نمایش بده.
اهداف بازی : تقویت هوش ریاضی، تقویت ماهیچه‌های ریز، تمییز بینایی، هماهنگی چشم و دست، آموزش جدول ارزش مکانی
در صورت تمایل به دریافت بازی های بیشتر دوره های تخصصی ما را دریافت کنید.