وقتی ماکارونی غذای هوش و حافظه‌ی کودک میشه.
نام کاربر : admin
سن : 7 ماه
تاریخ : آدینه 11 دی 1399
اهمیت تقویت حس لامسه در کودکان زیر دو سال
اهداف بازی : آموزش رنگ‌ها، تمییز بینایی، هماهنگی چشم و دست، تقویت ماهیچه‌های ریز
در صورت تمایل به دریافت بازی های بیشتر دوره های تخصصی ما را دریافت کنید.